2-Trimethylsiloxyvaleric acid, trimethylsilyl ester

2-Trimethylsiloxyvaleric acid, trimethylsilyl ester