Isobutyrylglycine, trimethylsilyl-

Isobutyrylglycine, trimethylsilyl-