Glycine, N-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-, trimethylsilyl ester

Glycine, N-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-, trimethylsilyl ester