Glycine, N-(4-hydroxybenzoyl)-, bis(trimethylsilyl) deriv.

Glycine, N-(4-hydroxybenzoyl)-, bis(trimethylsilyl) deriv.