[1,1'-Bicyclohexyl]-2-ol, 5-(1,1-dimethylethyl)-

[1,1'-Bicyclohexyl]-2-ol, 5-(1,1-dimethylethyl)-