Trimethylsilyl 5-methoxy-2-[(trimethylsilyl)oxy]benzoate

Trimethylsilyl 5-methoxy-2-[(trimethylsilyl)oxy]benzoate