Glycine, N-(1-oxohexyl)-, trimethylsilyl ester

Glycine, N-(1-oxohexyl)-, trimethylsilyl ester