Bis(trimethylsilyl)itaconate

Bis(trimethylsilyl)itaconate