Isovaleroglycine, trimethylsilyl ester

Isovaleroglycine, trimethylsilyl ester