Trimethylsilyl 3-[bis(trimethylsilyl)amino]propanoate

Trimethylsilyl 3-[bis(trimethylsilyl)amino]propanoate