Propanoic acid, 2-methyl-2-[(trimethylsilyl)oxy]-, trimethylsilyl ester

Propanoic acid, 2-methyl-2-[(trimethylsilyl)oxy]-, trimethylsilyl ester