2-Chloro-1-(2,5-dimethylphenyl)-2-methyl-1-propanone

2-Chloro-1-(2,5-dimethylphenyl)-2-methyl-1-propanone