Phenylethanolamine, N-di(trimethylsilyl)-

Phenylethanolamine, N-di(trimethylsilyl)-