Pentanoic acid, 4-methyl-2-[(trimethylsilyl)oxy]-, trimethylsilyl ester

Pentanoic acid, 4-methyl-2-[(trimethylsilyl)oxy]-, trimethylsilyl ester