Glycine, N-(3-methyl-1-oxo-2-butenyl)-, trimethylsilyl ester

Glycine, N-(3-methyl-1-oxo-2-butenyl)-, trimethylsilyl ester