2-[4-(Chloromethyl)phenyl]acetamide

2-[4-(Chloromethyl)phenyl]acetamide