Ethyl (2-hydroxyphenyl)acetate

Ethyl (2-hydroxyphenyl)acetate