2-(3-Methoxyphenyl)-5-phenyloxazole

2-(3-Methoxyphenyl)-5-phenyloxazole