Bis(trimethylsilyl) 2-[(trimethylsilyl)oxy]malonate

Bis(trimethylsilyl) 2-[(trimethylsilyl)oxy]malonate