Trifluoromethyl fluorodithioformate

Trifluoromethyl fluorodithioformate