2-Hydroxyethyl vinyl sulfide

2-Hydroxyethyl vinyl sulfide