Diethyl (4-biphenylylmethyl)phosphonate

Diethyl (4-biphenylylmethyl)phosphonate