3-Phenylpropionic acid, 2-phenylethyl ester

3-Phenylpropionic acid, 2-phenylethyl ester