Trimethylsilyl 3-(4-[(trimethylsilyl)oxy]phenyl)propanoate

Trimethylsilyl 3-(4-[(trimethylsilyl)oxy]phenyl)propanoate