Spiro[4.5]dec-7-ene, 1,8-dimethyl-4-(1-methylethenyl)-

Spiro[4.5]dec-7-ene, 1,8-dimethyl-4-(1-methylethenyl)-