Bis(4-Chlorophenylsulfonyl)methane

Bis(4-Chlorophenylsulfonyl)methane