Trimethylsilyl 3,4-bis(trimethylsilyloxy)benzoate

Trimethylsilyl 3,4-bis(trimethylsilyloxy)benzoate