Trimethylsilyl 3,4,5-tris[(trimethylsilyl)oxy]benzoate

Trimethylsilyl 3,4,5-tris[(trimethylsilyl)oxy]benzoate