3-Ethyl-3-phenyl-1-pentene

3-Ethyl-3-phenyl-1-pentene