Cholest-5-ene, 3-[(trimethylsilyl)oxy]-, (3.beta.)-

Cholest-5-ene, 3-[(trimethylsilyl)oxy]-, (3.beta.)-