5-Isopentyl-2,3-dimethylpyrazine

5-Isopentyl-2,3-dimethylpyrazine