(2-Chlorophenoxy)trimethylsilane

(2-Chlorophenoxy)trimethylsilane