2-(Pentamethylbenzoyl)thiophene

2-(Pentamethylbenzoyl)thiophene