Cyclohexyl trifluoroacetate

Cyclohexyl trifluoroacetate