2-Isopropenyl-1,3,5-trimethylbenzene

2-Isopropenyl-1,3,5-trimethylbenzene