Trimethylsilyl ether of 3-phenylpropan-1-ol

Trimethylsilyl ether of 3-phenylpropan-1-ol