Trimethylsilyl ether of xylitol

Trimethylsilyl ether of xylitol