2,5-Dimethyl-3-isopropylpyrazine

2,5-Dimethyl-3-isopropylpyrazine