Propanal, 2-methyl-, dimethylhydrazone

Propanal, 2-methyl-, dimethylhydrazone