7-Trimethylsilyloxytetradecane

7-Trimethylsilyloxytetradecane