2-Hydroxyethylammonium chloride

2-Hydroxyethylammonium chloride