4-[4-(5-chloro-2-methylphenyl)piperazin-1-yl]-6,7-dimethoxy-2-phenylquinazoline

4-[4-(5-chloro-2-methylphenyl)piperazin-1-yl]-6,7-dimethoxy-2-phenylquinazoline