2-(Hydroxymethyl)phenyl hexopyranoside

2-(Hydroxymethyl)phenyl hexopyranoside