5-Chloro-3-phenyl-4-isothiazolecarbonitrile

5-Chloro-3-phenyl-4-isothiazolecarbonitrile