2,3,3',4,5,5',6-HEPTACHLOROBIPHENYL

2,3,3',4,5,5',6-HEPTACHLOROBIPHENYL