2,3,3',4,4',5'-HEXACHLOROBIPHENYL

2,3,3',4,4',5'-HEXACHLOROBIPHENYL