5-(chloromethyl)-4-(methoxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol

5-(chloromethyl)-4-(methoxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol