3-[ISOPROPYL(4-METHYLBENZOYL)AMINO]-5-PHENYLTHIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID

3-[ISOPROPYL(4-METHYLBENZOYL)AMINO]-5-PHENYLTHIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID