Triphenyleno[1,12-bcd]thiophene

Triphenyleno[1,12-bcd]thiophene