HYDANTOIN, 5-(p-BUTOXYPHENYL)-5-METHYL-

HYDANTOIN, 5-(p-BUTOXYPHENYL)-5-METHYL-